Hướng dẫn tham gia và thời gian tham gia sự kiện trong game